ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door u, onze klant. Bij het plaatsen van een bestelling via onze online webshop, moet u deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee u instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Mogelijkse bijkomende voorwaarden van u worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Identiteit van de onderneming

Met “wij” bedoelen we Moa Lova, een venootschap onder firma met maatschappelijke zetel te Krekelweg 4, 2820 Bonheiden, België, met ondernemingsnummer en btw-nummer: (BE) 0766.862.303. U kan ons steeds bereiken via het e-mailadres hello@moalova.be.
Wij bieden via onze online webshop baby- en kinderartikelen aan.

De prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief 21% BTW (tenzij anders vermeld) en alle andere verplicht door u te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De op de verkoopovereenkomst toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling en zoals die op dat ogenblik op de Website is aangegeven.
De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van u, de klant. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en/ of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. De afbeeldingen die wij gebruiken zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Let wel, bepaalde elementen op foto’s zijn decoratief en zijn niet inbegrepen in de prijs.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen via het contactformulier of via e-mail (hello@moalova.be).
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en wij kunnen dit aanpassen of intrekken, indien nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel.

Betaling

De betaling gebeurt elektronisch. U kan betalen met Bancontact, Ideal, Maestro, Mastercard en Visa.
De aankoop komt tot stand wanneer we een bevestiging krijgen van uw betaling.

Wij zijn gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van u met betrekking tot bestellingen waarbij u betrokken bent.
Indien u gebruik wenst te maken van een andere betalingsmogelijkheid, gelieve ons via e-mail te contacteren.

Levering

Voor meer informatie over onze levering, zoals waar wij leveren en de tarieven, gelieve een kijkje te nemen onder de rubriek “verzenden” op onze website.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door u, onze exclusieve eigendom.
U verbindt er zich toe zo nodig derden op ons eigendomsvoorbehoud van te wijzen, bijv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor u, indien u artikelen aankoopt in de hoedanigheid van consument.
U kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden.
Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De hierboven genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product hebt ontvangen, of:

  • als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste artikel hebt ontvangen. Wij moge, mits wij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een artikel bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel hebt ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van artikelen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste artikel hebt ontvangen. Indien wij u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Indien wij de in het hierboven bedoelde informatie aan u hebben verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop u die informatie heeft ontvangen.
Meer informatie over hoe te retourneren, kan u terugvinden onder de rubriek 'Retourneren'.

Garantie

 Als consument hebt u bepaalde wettelijk bepaalde rechten, zoals het recht op een wettelijke garantieperiode. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
Let wel, om beroep te doen op de garantie, moet u een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij u thuis zijn afgeleverd, dient u contact op te nemen met ons en het artikel op u kosten terug te bezorgen.
Bij vaststelling van een gebrek moet u ons zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient u elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling te melden aan ons. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door u.

Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door ons om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Wijziging algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en onze algemene verkoopsvoorwaarden. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze algemene voorwaarden.

Bewijs

U aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Geschillen

Het Belgisch recht, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht, is van toepassing op overeenkomsten tussen u en ons waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.
De rechtbanken van uw woonplaats zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. U kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Intellectuele eigendom

De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u en/ of andere websitebezoekers bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.